Certified Blockchain Program

PERSBERICHT, 19-10-2018

Start eerste Certified Blockchain Program, gericht op het ontwerpen van blockchainorganisaties

Door de snelle ontwikkeling van blockchaintechnologie hebben steeds meer organisaties behoefte aan goed opgeleide blockchain professionals. Omdat het reguliere onderwijs en bestaande trainingsbureaus vaak nog onvoldoende rekening houden met het samenvoegen van disruptieve technologieën met nieuwe organisatiemodellen, biedt de Weconomics Foundation als eerste een halfjaarlijks programma aan voor Certified Blockchain Professionals. Dit programma richt zich vooral op de ontwerpkant van blockchainorganisaties.

Bij blockchain wordt al snel gedacht aan blockchain developers. Maar voordat gestart kan worden met programmeren is het belangrijk na te denken over de organisatie waarbinnen een blockchain wordt toegepast. Omdat blockchain een decentrale structuur kent, is het niet zo zinvol blockchain toe te passen binnen centraal georganiseerde muren van bedrijven en overheden met hiërarchieën, functies en lokale ICT-systemen.

Dit programma richt zich primair op het oplossen van organisatieproblemen met blockchain zoals: complexiteit, lage productiviteitsgroei, privacy, security en frictie tussen en binnen organisaties. Secundair richt het zich op het gebruiken van nieuwe organisatiemodellen en tertiair op de technologie. Blockchain consultant, auteur en programmaleider Paul Bessems hierover: “Blockchaintechnologie sec is niet zo disruptief, maar de invloed op digitale transformatie, het organiseren van data, vertrouwen, werk en economie zal groot zijn. We moeten young professionals daarop voorbereiden.”

Het programma richt zich vooral op blockchain leads, organisatieontwerpers, business developers, innovatiemanagers, consultants, IT-architecten, finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals en researchers. Het programma duurt een halfjaar waarin deelnemers één dag per week opleiding krijgen en vier dagen per week ervaring opdoen binnen een project, organisatie of startup. Het programma eindigt met een ontwerpopdracht die gepresenteerd wordt tijdens een afsluitende miniconferentie. Hierbij wordt volgens het Quadruple Helix model samengewerkt met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Het is niet toevallig dat dit programma start in de Brainport regio Eindhoven, bekend van de Dutch Design Week, Triple Helix en samenwerken in het DNA.

Waarom geen blockchain IT-development programma?
Blockchain Organiseren is een concept dat veel frictie kan wegnemen tussen en binnen organisaties. Tot dertig procent van de totale kosten van organisaties is frictie: het versturen van berichten naar elkaar en het opvragen van data. Daarbij zijn managers gemiddeld twee dagen per week bezig met het opvragen van data bij andere afdelingen. De belangrijkste bezigheden van mensen binnen kantoren zijn vaak: het binnenkrijgen van een vraag per email, het antwoord zoeken, een lokale database bijhouden en een antwoord terugsturen. Hierbij zal  de voorgaande of volgende schakel zelf ook weer een lokale database bijhouden zonder dat er een gedeelde werkelijkheid is.

Blockchain is onderdeel van de digitale transformatie waar we midden inzitten. Daarbij is het belangrijk stil te staan bij het feit dat het organiseren van datastromen, vanuit een nieuw perspectief, veel gemakkelijker is dan het organiseren van fysieke-stromen: het maken van een auto is bijvoorbeeld heel wat anders dan het bouwen van een huis. Maar op een blockchain maakt het in principe niet uit of je een email of het eigendomsbewijs van een huis van A naar B brengt. Het zijn alle twee value-exchanges en ‘maar’ pakketjes nullen en enen. Alle producten en diensten kunnen omgezet worden in bits & bytes waardoor vraag en aanbod van data in de basis op dezelfde schaalbare manier georganiseerd kan worden. Het verkopen van een huis wordt daarmee even eenvoudig als het versturen van een email.

Veranderingen in traditioneel organiseren
Wanneer je dit realiseert is het belangrijk eerst naar het gebruikte organisatiemodel te kijken. Deze modellen stammen vaak nog uit het begin van het industriële tijdperk en waren bedoeld om de wispelturige mens (landbouwer, ambacht of huisvrouw) aan de lopende band te krijgen. Digitaal heeft fundamenteel andere kenmerken dan fysiek. In een tijd van informatieovervloed is er vooral een tekort aan vertrouwen en aandacht. En het organiseren van schaarse resources als vertrouwen en aandacht  is heel wat anders dan het organiseren van land, kapitaal en arbeid. Digitalisering is niet het kopen van nieuwe technologie die je zo kunt ‘inpluggen’ in je bestaande organisatie. Volgens Microsoft oprichter Bill Gates vergroot het toepassen van automatisering binnen een efficiënt systeem te efficiency. Het omgekeerde geldt ook: automatisering toepassen binnen een inefficiënt systeem vergroot de inefficiency. Paul Bessems hierover: “De meeste digitale strategieën die we binnen organisaties tegenkomen reflecteren niet hoe digitaal wezenlijk anders is dan fysiek en fundamenteel van invloed is op de manier van organiseren.”

Nieuw organiseren verankeren in onderwijs en onderzoek
Deze andere kijk op organiseren moet veel meer verankerd worden in het onderwijs en bij onderzoeks-, trainings- en adviesbureaus. De meeste organisaties zien zichzelf als centrum van het zakendoen waar de rest omheen draait (egocentrisch perspectief). Daarmee gaan ze al direct de verkeerde kant op bij het toepassen van blockchain wat een decentrale organisatievorm is. Bedrijven zien zichzelf graag tussen inkomende en uitgaande stromen en als ze automatiseren nemen ze zichzelf als uitgangspunt. Maar een bedrijf is ‘maar’ een onderdeel van een value supply chain. Voordat je een blockchain ontwikkelt moet je eerst vaststellen wat een transactie is, met wie je transacties doet en wanneer een transactie heeft plaatsgevonden. Vervolgens bepaal je samen hoe je tot een gedeelde en controleerbare werkelijkheid komt. Als je vervolgens als actor in een ecosysteem een feit opvraagt bij een andere actor, moet je ervan uit kunnen gaan dat dit klopt en dat dit de gedeelde werkelijkheid is tussen deelnemende actoren. En als we in staat zijn een gedeelde werkelijkheid te organiseren, kunnen we elkaar beter vertrouwen en hebben we minder formulieren, contracten, voorwaarden en wetten nodig.

De uitvinding van de digitale lopende band
Na afloop van dit programma zijn deelnemers in staat een blockchainorganisatie te ontwerpen, de technologie toe te passen en frictie binnen en tussen organisaties weg te organiseren. Hierdoor neemt de productiviteit toe, hoeven we minder in kantoren te werken en kan het surplus ingezet worden in sferen waar tekorten zijn zoals: zorg, onderwijs, integratie, veiligheid en democratie. Organisatietechnologie heeft pas maatschappelijk effect als je nadenkt wat je met het surplus doet. Met Blockchain Organiseren wordt het mogelijk een Digital Assembly Line te ontwikkelen. Net als de lopende band de frictiekosten van fabrieken heeft verminderd, kan dit ook gebeuren met een digitale lopend band binnen en tussen kantoren. En blockchain helpt daarbij: een blockchain kent geen grenzen, alleen waarde-wisselingen tussen actoren.

Waarom dit programma?
Bestaande onderzoeks- en onderwijsprogramma’s houden nog te weinig rekening met de verandering van fysiek naar data en de effecten daarvan op de manier van organiseren. De meeste theorieën en modellen die nog steeds gedoceerd worden zijn afgeleid van management zoals dit aan het begin van de twintigste eeuw is uitgevonden. Het wordt tijd dit fundamenteel aan te passen. Dit Blockchain Professional Program helpt daarbij.

=====================

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over het Certified Blockchain Program: https://weconet.org/solutions/hr-service/bpp/

Voor meer informatie over de Weconomics Foundation:
https://weconomics.org/about/

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen willen stellen contacteer:
Paul Bessems (programmaleider)
Telefoon +31 (0)6 – 20 30 13 11
Mail: paul.bessems@weconet.org